waterwaves_nov17_mateo_martijn
"Het Waterapplicatiecentrum in Leeuwarden heeft een grote hoeveelheid hightech faciliteiten in huis om innovaties te testen." Martijn Wagterveld en Mateo Mayer / Water Waves

Onderzoeksopdrachten in uitvoering

15 december 2014
Onderzoeksopdrachten in uitvoering

Met regelmaat start het CEW in opdracht van het bedrijfsleven nieuwe onderzoeksprojecten op. Ook wordt CEW gevraagd vervolgonderzoek uit te voeren. Onderstaand een voorbeeld van zon vervolgonderzoek en van een net nieuw gestart project.

Tweede fase behandeling spuiwater in glastuinbouw gestart

Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Brabant (TOM) wil voor het glastuinbouwgebied, Nieuw Prinsenland, een installatie realiseren voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater. Hiervoor is Bruine de Bruin B.V. en Van Remmen UV Techniek B.V. gevraagd om een demonstratie-installatie te bouwen op basis van geavanceerde oxidatie. Parallel aan de bouw van deze installatie heeft het CEW laboratoriumonderzoeken uitgevoerd met de Collimated Beam opstelling, om de optimale instellingen (benodigde UV en H2O2 dosis) voor deze technologie te bepalen. In fase twee worden deze proeven opgeschaald naar een capaciteit van circa 50 l/h om representatieve resultaten te verkrijgen voor de praktijk. Naast het standaard onderzoekswater met een mix van 12 gewasbeschermingsmiddelen, wat ook gebruikt wordt door de WUR Glastuinbouw, wordt ook praktijkwater getest.
Het CEW voert dit project uit. Dit doet zij in opdracht van TOM, Bruine de Bruin B.V. en Van Remmen UV Techniek B.V.. Het project is erop gericht de toepassing van UV/H2O2 voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater van de glastuinbouw te optimaliseren.
De proeven worden uitgevoerd in het Waterapplicatiecentrum (WAC) op de WaterCampus Leeuwarden. De resultaten worden vertaald naar de demo installatie die begin 2015 op de glastuinbouwlocatie in Nieuw Prinsenland opgestart wordt.

Project quick scan verwijdering gewasbeschermingsmiddelen Delfland gestart

Door het Hoogheemraadschap van Delfland wordt in samenwerking met de glastuinbouwsector een discussie gevoerd over de schaal waarop gewasbeschermingsmiddelen het meest effectief uit spuiwater van de glastuinbouw verwijderd kunnen worden. Hierbij zijn verschillende opties:

  • Zuivering op bedrijfsniveau.
  • Collectieve voorziening (gecombineerd spuiwater van meerder bedrijven).
  • Centraal bij een AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie).

Het CEW is door LTO Noord Glaskracht gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk. Als eerste stap gaat het CEW het verwijderingsrendement vaststellen van n van de RWZIs. Hiervoor wordt op dit moment een protocol vastgesteld.

Naast het uitvoeren of begeleiden van onderzoeksopdrachten kan het CEW u op nog meer vlakken van dienst zijn. Kijk op onze site hoe CEW u kan helpen uw innovatieproces te versnellen.